CVI Banská Bystrica

Centrum včasnej intervencie v Banskej Bystrici funguje od roku 2016. Poskytuje sociálnu službu, službu včasnej intervencie, podľa § 33 Zákona o sociálnych službách. Služba včasnej intervencie je určená pre rodiny, ktoré majú dieťa vo veku od 0 do 7 rokov a jeho vývin je ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia, alebo vývinovej poruchy. CVI BB je k dispozícii pre rodiny žijúce v mestách a obciach spadajúcich do Banskobystrického samosprávneho kraja. Služba včasnej intervencie je vykonávaná najmä terénnou formou. V niektorých prípadoch je možné dohodnúť sa aj na ambulantnej forme starostlivosti. 

Pri terénnej forme prichádzajú pracovníci centra do konkrétnej rodiny, avšak je možné zvoliť si aj ambulantnú formu, pri ktorej rodina prichádza do priestorov centra. Rodine sa väčšinou venujú dvaja pracovníci centra a frekvencia stretnutí je zväčša jedenkrát za mesiac. 

Dobrovoľný príspevok na poskytovanie ostatných vecných plnení je stanovený na 10 eur. 
Samotná služba včasnej intervencie je bezplatná

V roku 2022 vzniklo elokované pracovisko v Žiari nad Hronom - CVI BB, n.o. elokované pracovisko
Žiar nad Hronom.


Strategická vízia, poslanie a hodnoty CVI BB,n.o.


Našou víziou je prakticky a odborne prispieť k dosiahnutiu takého stavu v spoločnosti, aby rodiny v našom regióne s dieťaťom s rizikovým vývinom alebo zdravotným postihnutím dostali včas potrebnú odbornú podporu. Pristupujeme k rodinám s plným rešpektom k ich individualite a s cieľom ich plnohodnotného života a zapojenia sa do spoločnosti.

10 kritérií pre služby včasnej intervencie podľa EASPD (Európska asociácia poskytovateľov služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím):

1. Mali by byť vzťahové -zamerané na rozvoj pozitívnej komunikácie a budovanie silných vzťahov medzi dieťaťom a jeho sociálnym okolím;

2. Mali by zmocňovať/posilňovať rodiny - mali by sa zameriavať na celú rodinu, ktorá predstavuje kľúčové prostredie pre rozvoj dieťaťa;

3. Mali by sa zameriavať na posilňovanie silných stránok dieťaťa s cieľom rozvoja jeho zručností v budúcnosti;

4. Mali by byť inkluzíve - prispôsobovanie prostredia potrebám dieťaťa a rozvoj zručností, ktoré dieťaťu umožnia zmysluplnú participáciu na všetkých aktivitách v spoločnosti;

5. Mali by byť komunitné - nie len čo sa týka konkrétnej lokality, ale mali by sa aktívne podieľať na živote v komunite a jej aktivitách;

6. Mali by byť reflektované - neustále prehodnocovanie, kladenie si otázok, vzájomné učenie sa, premýšľanie a diskusia medzi pracovníkmi VI a rodinami;

7. Mali by implementovať najnovšie poznatky a postupy a mali by byť podložené najnovšími vedeckými zisteniami;

8. Mali by byť integrálnou súčasťou služieb založenými na životnom cykle - mali by uľahčovať prechod detí do inkluzívneho vzdelávania a neskôr do inkluzívneho zamestnania; 

9. Mali by byť dostupné čo sa týka územia ako aj ceny;

10. Mali by integrovať nevyhnutnú medicínsku a zdravotnú podporu s cieľom ochrany detí pred ďalším poškodením;

Kritériá 9 a 10 sú výhľadové. Poskytovateľ služby včasnej intervencie sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť orgánom štátnej správy a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, aby tieto kritériá mohli byť naplnené v čo najkratšom čase.

Naša filozofia a hodnoty

Každé dieťa má právo na komplexný rozvoj svojej osobnosti a na napĺňanie základných fyzických a psychických potrieb.

Rodina je priestor, ktorý poskytne dieťaťu lásku, prijatie, pocit bezpečia a istoty s možnosťou komplexného vývinu v jeho prirodzenom prostredí.

Medziľudksé vzťahy majú rozhodujúci význam pre kvalitu života. Pre zdravý vývoj dieťaťa majú nezastupiteľnú úlohu vzťahy s rodičmi, súrodencami a blízkou rodinou a následne aj s komunitou.

Včasnosť podpory v rodine s dieťaťom s postihnutím alebo rizikovým vývinom je našou prioritou. Rodina by mala dostať podporu včas.

Transdiciplinárny tím, v ktorom odborníci zdieľajú a koordinujú informácie a tým zabezpečujú komplexnosť prístupu k rodine a dieťaťu. Včasná intervencia ako podpora rodiny dieťaťa s rizikovým vývinom nazerá na rodinu holisticky a je orientovaná na celý komplex faktorov týkajúci sa problematiky dieťaťa a jeho rodiny.


Tím CVI Banská BystricaPoradenské pracovníčky CVI BB

Mgr. Eva Mrenicová 

riaditeľka CVI BB / špeciálna pedagogička email: cvimrenicova@gmail.com

Mgr. Anna Vnučáková

sociálna pracovníčka
email: cvivnucakova@gmail.com  

Mgr. Nikola Jurčiaková

psychologička
email: cvijurciakova@gmail.com 


Mgr. Katarína Peťko

sociálna pracovníčka
email: cvipetko@gmail.com

(CVI BB, CVI ZH)

Mgr. Magdaléna Bibová

psychologička
email: cvibibova@gmail.com

Mgr. Mária Pacalajová

liečebná pedagogička
email: cvipacalajova@gmail.com


Poradenské pracovníčky CVI ZH


          Mgr. Alžbeta Poloňová, PhD.                                                                      Mgr. Michaela Hortová

                liečebná pedagogička                                                                                    špeciálna pedagogička                              email: cvipolonova@gmail.com                                                                    email: cvihortova@gmail.com


Referencie od rodín

Rozmýšľala som, čo napísať. To, že by som napísala len pozitívne veci
ohľadom spolupráce, pomoci, ochoty, trpezlivosti, ústretovosti Moniky,
Nikolky a Katky je samozrejmé. Chcela by som však dodať tomu trochu
viac. Od začiatku ste nás sprevádzali našou cestou života, ponúkali
rôzne možnosti riešenia, stretli ste sa u nás s rozličnými aj ťažšími
obdobiami celej rodiny. Pomohli ste nám vyrovnať sa s rôznymi
situáciami, keď nám nebolo ľahko a dodali nádej do ďalších dní a tým
otvorili ďalšie dvere nášho smerovania. Pomáhali ste nielen Evke ale
aj nám všetkým. Chceme sa Vám úprimne zo srdca poďakovať za Váš čas,
prístup, dobrú vôľu, prijatie, láskavosť a mnoho všetkého čo ste nám
dali a priniesli s vašimi návštevami. Veríme, že CVI malo hlboký
zmysel a význam pre nás a sme vďační za každé stretnutie s vami. Do
budúcna Vám prajeme veľa radosti a pokoja, ktorý rozdávate.

Jana Peková s rod.

Centrum mi poskytlo množstvo informácií z rôznych oblastí, čo mi ušetrilo čas, pretože by som sa k niektorým informáciám ťažko dopracovala alebo možno vôbec. Ide o rozličné kompenzačné pomôcky, o pomôcky, na ktoré prispieva Upsvar, o informácie týkajúce sa psychologickej a sociálnej oblasti. "Tety z Centra" (ako ich my voláme) nás nasmerovali k alternatívnej komunikácii, čo nám uľahčilo vzájomne porozumenie s dieťaťom. Tiež nás informujú a oboznamuju nás s rôznymi postupmi pri komunikácii (ktorá je momentálne u nás asi najhlavnejší problém). Tiež mi pomáhajú ako osobnosti, teda nie je to celé len o dieťati, ale je to o rodine ako o celku. Môžem sa teda obrátiť s každým problémom, či už je to rodičovský alebo partnerský problém. A v neposlednom rade mi centrum sprostredkovalo priamo či nepriamo množstvo kontaktov na rôznych odborníkov, ale tiež na rodičov, ktorí majú podobné problémy.

Veľmi pekne ďakujem za spoluprácu a najviac ma mrzí, že spolupráca trvá len do 7. rokov dieťaťa. Určite by sme služby využívali aj dlhšie. 

Jana Gažová

Vďaka CVI sa Samko posúva mentálne dopredu. Dávajú nám nove podnety ako s ním hravou formou pracovať a aj nápady na hračky. Vždy sa tešíme na ďalšiu návštevu.
Samko s rodinou. Ďakujeme.

rodina Bruončová

Dobrý deň . Chceli by sme sa poďakovať centru za podporu . Za podržanie vo chvíľach ťažších . Za priateľský prístup, ľudskosť, ústretovosť . Podporu s detičkami, usmernenie či povzbudenie . 

rodina Speváková